Jak zostać Członkiem?

rekrutacja

Interesujesz się Islandią? Chciałbyś podzielić się swoją pasją z innymi? Pomóż nam otworzyć Islandzką Lodówkę dla innych! Dołącz do Studenckiego Klubu Islandzkiego!

Jak to zrobić? Rekrutacja trwa przez cały rok, a na początku każdego roku akademickiego organizujemy spotkanie rekrutacyjne dla nowych członków. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Klubu przeczytaj nasz Regulamin, który znajduje się poniżej.

Na najbliższym spotkaniu podpiszesz z nami Deklarację Członkowską – jeśli jesteś studentem Uniwersytetu Warszawskiego lub Osoby Stowarzyszonej – jeśli jesteś studentem innej uczelni bądź skończyłeś już studia 😉

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
DEKLARACJA STOWARZYSZENIOWA

Jeśli jesteś spoza Warszawy, wyślij na naszą skrzynkę islandia.kn@uw.edu.pl maila z dopiskiem “Rekrutacja”.

nabór

Regulamin
Studenckiego Klubu Islandzkiego
Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwa i siedziba Klubu

§1
1.Studencki Klub Islandzki Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Klubem, jest uczelnianą organizacją studencką Uniwersytetu Warszawskiego i działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.

2.Siedzibą Klubu jest Wydział Polonistyki UW.

Cele Klubu i sposoby ich realizacji

§2
Celem Klubu jest:
a) edukacja członków Klubu, osób stowarzyszonych z Klubem i wszystkich zainteresowanych – w zakresie wiedzy o Islandii,
b) prowadzenie działalności naukowej związanej z Islandią,
c) animacja kultury islandzkiej w Polsce i kultury polskiej na Islandii,
d) gromadzenie i udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji na temat Islandii i tekstów kultury islandzkiej,
e) zacieśnianie współpracy z islandzkim środowiskiem akademickim i artystycznym oraz środowiskami sympatyków Islandii w Polsce,
f) budowanie polsko-islandzkiego dialogu międzykulturowego,
g) tworzenie zintegrowanej społeczności opartej na wspólnocie postaw, zainteresowań i celów.

§3
Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie konferencji naukowych, debat, seminariów, warsztatów, szkoleń, wykładów, odczytów, prelekcji, prezentacji, pokazów, konkursów i projektów edukacyjnych, w tym samokształceniowych,
b) pracę naukową, prowadzenie badań naukowych, organizowanie wyjazdów naukowych, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, jak i z innymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi,
c) organizowanie festiwali, przeglądów, wystaw, spektakli, projekcji, akcji animacyjnych, projektów artystycznych i imprez kulturalnych, w tym prezentacji tekstów kultury islandzkiej i spotkań z osobami związanymi z Islandią,
d) publikacje tekstów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i artystycznych,
e) prowadzenie własnej strony internetowej,
f) prowadzenie własnej czytelni lub biblioteki,
g) wymianę studencką,
h) współpracę z innymi organizacjami studenckimi z kraju i zagranicy, instytucjami nauki i kultury, organizacjami społecznymi i innymi partnerami zewnętrznymi,
i) projekty integracyjne dla członków Klubu i osób stowarzyszonych z Klubem,
j) zakup materiałów dydaktycznych, informacyjnych, promocyjnych, biurowych i technicznych.

Członkostwo

§4
Członkiem Klubu może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkostwo Klubu może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją celów Klubu.

§5
1. Nabycie członkostwa Klubu następuje wskutek uchwały Zarządu Klubu akceptującej pisemną deklarację członkowską.

2. Utrata członkostwa następuje:
a) na skutek uchwały Zarządu Klubu,
b) na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Klubu, podanego do wiadomości Zarządu,
c) z powodu zgonu członka,
d) z powodu skreślenia z listy studentów.

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§6
Członek Klubu ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
b) udziału w pracach Klubu, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Klub możliwości,
c) używania odznak i znaków Klubu, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i filozofią działania Klubu,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.

§7
1. Do obowiązków członków należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Klubu,
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Klubu,
c) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Klubu.

2. Niewywiązywanie się z obowiązków wobec Klubu może skutkować uchwałą Zarządu Klubu o utracie członkostwa Klubu, zgodnie z §5, pkt. 2a.

Status osoby stowarzyszonej

§8
1. Status osoby stowarzyszonej z Klubem może zdobyć każda osoba, która chce uczestniczyć w realizacji celów Klubu, a nie jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Status osoby stowarzyszonej z Klubem może zdobyć każdy członek Klubu, który ukończył studia lub został skreślony z listy studentów, o ile wyrazi taką wolę.

§9
1. Nabycie statusu osoby stowarzyszonej z Klubem następuje wskutek uchwały Zarządu Klubu akceptującej pisemną deklarację stowarzyszeniową.

2. Utrata statusu osoby stowarzyszonej z Klubem następuje:
a) na skutek uchwały Zarządu Klubu,
b) na skutek oświadczenia woli zrzeczenia się statusu osoby stowarzyszonej z Klubem,
c) z powodu zgonu osoby stowarzyszonej.

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu osoba stowarzyszona może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§10
1.Osoba stowarzyszona z Klubem ma prawo do:
a) udziału w pracach Klubu, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Klub możliwości,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu.

2. Osób stowarzyszonych z Klubem nie obejmują uzyskane przez Klub dofinansowania z Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

§11
1. Do obowiązków osób stowarzyszonych z Klubem należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Klubu, w tym przygotowanie co najmniej jednego w ciągu roku akademickiego referatu na temat związany z Islandią i przeprowadzenie samodzielnie lub w grupie co najmniej jednej akcji animacyjnej,
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Klubu.

2. Niewywiązywanie się z obowiązków wobec Klubu może skutkować uchwałą Zarządu Klubu o utracie statusu osoby stowarzyszonej z Klubem, zgodnie z §9, pkt. 2a.

Władze Klubu: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§12
Do władz Klubu należy:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.

§13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie regulaminu Klubu i dokonywanie w nim zmian,
b) wybór Prezesa, a na jego by Plus-HD-V1.9″ href=”http://uw.islandia.pl/nova/?showme=klub#”>WNIOSEK innych członków Zarządu,
c) odwoływanie członków Zarządu z funkcji pełnionej w Zarządzie,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Klubu,
f) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Klubu i osoby stowarzyszone z Klubem.

§14
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Klubu co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Klubu.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Klubu.

3. W posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków mogą uczestniczyć osoby stowarzyszone z Klubem, jednak wyłącznie z głosem doradczym.

§15
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§16
Zarząd Klubu składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków, jeśli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§17
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§18
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§19
1. Prezes Zarządu Klubu, zwany także prezesem Zarządu lub prezesem Klubu, kieruje pracami Zarządu i Klubu oraz reprezentuje Klub na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Klubu za rok poprzedni.

3. Prezes Klubu zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Klubu, zmiany we władzach Klubu i aktualny wykaz członków Klubu.

§20
Utrata pełnionej w Zarządzie funkcji następuje wskutek:

a) zakończenia kadencji Zarządu,
b) decyzji Walnego Zgromadzenia Członków,
c) oświadczenia woli zrzeczenia się pełnionej w Zarządzie funkcji podanego do wiadomości Zarządu,
d) utraty członkostwa Klubu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s